Om Tango Corrientes

Tango Corrientes är en grupp tangoälskare i Ludvika, Dalarna som ägnar sig åt att dansa Argentinsk Tango. Den har sitt ursprung i en kurs som Sven-Erik Sjöberg startade i november 2001. Sen dess har många provat på, och några fastnat kvar. År 2007 tog vi oss namnet Tango Corrientes, och idag samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi har praktikor på onsdagar och anordnar grundkurser. Genom åren har vi också arrangerat helgkurser med inhyrda instruktörer, bl a Gunilla Rydén, Tommy och Christina, Cati och Tihamer, Rene och Hiba, Ehsan och Josefine, Tommy Selggren, Biki och Muzaffer. Vi har ordnat milongor på egen hand och i samarbete med olika lokala restauranger. Tango Corrientes har ett nära samarbete med Tango Abuela i Falun.

Vill du komma i kontakt med oss så skicka ett mail till tango.corrientes.ludvika@gmail.com.

För att bli medlem i Tango Corrientes så sätter du in 300 kr på
Handelsbanken 6465 889 613 788 Tango Corrientes/Göran Börjesson
Ange ditt namn så långt det går som kommentar till insättningen samt skicka ett mail till kassör Göran Börjesson, goran.borjesson@se.abb.com, med fullständigt namn, adress och mail och tala om att du har betalt och vad du har betalt för.
Det går också bra att betala med swish 0705635190
Medverkan vid praktikorna förutsätter medlemskap och ingår i medlemsavgiften.

Styrelsen i Tango Corrientes är ordf.        Lars Hansson
                                                   sekret.    Christina Lerström
                                                   kassör    Göran Börjesson
                                                   Ledamo  Bibbi Björk      Danslärare tillsammans med Per Holmberg


Föreningens Stadgar

§1 Namn
Föreningens namn är: Tango Corrientes, Ludvika

§2 Syfte
Tango Corrientes ska verka för att främja och sprida argentinsk tango i Ludvika med omnejd.
TangoCorrientes är en religiöst och politiskt obunden dansförening som på ideell basis skall arbeta för att samla tangointresserade.

§3 Mål
Att arrangera minst ett evenemang per år.
Att skapa goda förutsättningar för tangodansares utveckling genom att till exempel arrangera milongor, praktikor, kurser, workshops etc.
Att stödja andra tangoarrangemang i regionen.

§4 Medlemskap
Envar som stöder föreningens syften samt godtar föreningens stadgar och betalar medlemsavgift erhåller medlemskap i föreningen. Medlemskapet upphör om medlem begär utträde eller om medlemsavgiften ej betalats.
Medlem som bryter mot föreningens stadgar kan uteslutas av styrelsen. Beslut om återinträde för medlem som en gång uteslutits ur föreningen fattas av medlemsmöte.

§5 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för föreningens medlemmar.
Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
Informationen lämnas via e-post eller brev.

§6 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens utveckling samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att se till att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen; verkställa beslut som fattas av årsmötet; ansvara för och förvalta föreningens medel; samt förbereda årsmöten och medlemsmöten.

§7 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av 3-5 ledamöter. Ordförande, sekreterare och kassör väljs av årsmöte.
Styrelsen väljs för en mandatperiod på ett år.

§8 Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder när ordförande eller annan ledamot av styrelsen så önskar. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Vid sammanträdena skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet. Revisor har rätt att fortlöpande ta del av protokollen.

§ 9 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

§10 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till och med 31 december.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmöte följande år.

§11 Revision
En revisor och en revisorsuppleant väljs av årsmötet för en tid av ett år. Revisors uppgift är att fortlöpande granska styrelsens verksamhet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§12 Valberedning
Två personer väljs till valberedning på årsmötet för en tid av ett år.

§13 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Årsmöte hålls i mars månad med början år 2013. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till årsmöte skall via e-post eller brev sändas till samtliga medlemmar senast fjorton dagar före årsmötet. Vid årsmöte får endast i dagordningen upptagna ärenden beslutas.
Motioner till årsmötet kan väckas av medlem i föreningen före januari månads utgång.
Extra årsmöte med fyllnadsval kan utlysas av styrelsen . Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till extra årsmöte skall översändas till samtliga medlemmar senast fjorton dagar före mötet.
Motioner kan inte behandlas vid ett extra årsmöte.

§14 Medlemsmöte
Styrelsen och/eller revisor får kalla föreningens medlemmar till medlemsmöte.
Kallelsen jämte dagordning för medlemsmöte översändes till medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vid medlemsmöte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.

§15
Med undantag för frågor gällande stadgar och föreningens upplösning avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

§16
Endast årsmöte får ändra dessa stadgar och då krävs minst tre fjärdedelars majoritet.
Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Då föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla någon tangoförening i landet som föreningen beslutar.