Om Tango Corrientes

Tango Corrientes är en grupp tangoälskare i Ludvika, Dalarna som ägnar sig åt att dansa Argentinsk Tango. Den har sitt ursprung i en kurs som Sven-Erik Sjöberg startade i november 2001. Sen dess har många provat på, och några fastnat kvar. År 2007 tog vi oss namnet Tango Corrientes, och idag samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi har praktikor på onsdagar och anordnar grundkurser. Genom åren har vi också arrangerat helgkurser med inhyrda instruktörer, bl a Gunilla Rydén, Tommy och Christina, Cati och Tihamer, Rene och Hiba, Ehsan och Josefine, Tommy Selggren, Biki och Muzaffer. Vi har ordnat milongor på egen hand och i samarbete med olika lokala restauranger. Tango Corrientes har ett nära samarbete med Tango Abuela i Falun.

Vill du komma i kontakt med oss så skicka ett mail till tango.corrientes.ludvika@gmail.com.

För att bli medlem i Tango Corrientes så sätter du in 300 kr på
Handelsbanken 6465 889 613 788
Ange ditt namn så långt det går som kommentar till insättningen samt skicka ett mail till kassör Göran Börjesson, goran.borjesson@se.abb.com, med fullständigt namn, adress och mail och tala om att du har betalt och vad du har betalt för.
Medverkan vid praktikorna förutsätter medlemskap och ingår i medlemsavgiften.

Styrelsen i Tango Corrientes är ordf.        Lars Hansson
                                                   sekret.     Christina Lerström
                                                   kassör     Göran Börjesson
                                                   Ledamot Bibbi Björk      Danslärare tillsammans med Per Holmberg


Föreningens Stadgar

§1 Namn
Föreningens namn är: Tango Corrientes, Ludvika

§2 Syfte
Tango Corrientes ska verka för att främja och sprida argentinsk tango i Ludvika med omnejd.
TangoCorrientes är en religiöst och politiskt obunden dansförening som på ideell basis skall arbeta för att samla tangointresserade.

§3 Mål
Att arrangera minst ett evenemang per år.
Att skapa goda förutsättningar för tangodansares utveckling genom att till exempel arrangera milongor, praktikor, kurser, workshops etc.
Att stödja andra tangoarrangemang i regionen.

§4 Medlemskap
Envar som stöder föreningens syften samt godtar föreningens stadgar och betalar medlemsavgift erhåller medlemskap i föreningen. Medlemskapet upphör om medlem begär utträde eller om medlemsavgiften ej betalats.
Medlem som bryter mot föreningens stadgar kan uteslutas av styrelsen. Beslut om återinträde för medlem som en gång uteslutits ur föreningen fattas av medlemsmöte.

§5 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för föreningens medlemmar.
Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
Informationen lämnas via e-post eller brev.

§6 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens utveckling samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att se till att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen; verkställa beslut som fattas av årsmötet; ansvara för och förvalta föreningens medel; samt förbereda årsmöten och medlemsmöten.

§7 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av 3-5 ledamöter. Ordförande, sekreterare och kassör väljs av årsmöte.
Styrelsen väljs för en mandatperiod på ett år.

§8 Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder när ordförande eller annan ledamot av styrelsen så önskar. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Vid sammanträdena skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet. Revisor har rätt att fortlöpande ta del av protokollen.

§ 9 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

§10 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till och med 31 december.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmöte följande år.

§11 Revision
En revisor och en revisorsuppleant väljs av årsmötet för en tid av ett år. Revisors uppgift är att fortlöpande granska styrelsens verksamhet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§12 Valberedning
Två personer väljs till valberedning på årsmötet för en tid av ett år.

§13 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Årsmöte hålls i mars månad med början år 2013. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till årsmöte skall via e-post eller brev sändas till samtliga medlemmar senast fjorton dagar före årsmötet. Vid årsmöte får endast i dagordningen upptagna ärenden beslutas.
Motioner till årsmötet kan väckas av medlem i föreningen före januari månads utgång.
Extra årsmöte med fyllnadsval kan utlysas av styrelsen . Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till extra årsmöte skall översändas till samtliga medlemmar senast fjorton dagar före mötet.
Motioner kan inte behandlas vid ett extra årsmöte.

§14 Medlemsmöte
Styrelsen och/eller revisor får kalla föreningens medlemmar till medlemsmöte.
Kallelsen jämte dagordning för medlemsmöte översändes till medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vid medlemsmöte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.

§15
Med undantag för frågor gällande stadgar och föreningens upplösning avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

§16
Endast årsmöte får ändra dessa stadgar och då krävs minst tre fjärdedelars majoritet.
Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Då föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla någon tangoförening i landet som föreningen beslutar. 


Tango Corrientes
Verksamhetsberättelse för 2016

Medlemsantal
Under året 2016 har Tango Corrientes haft 34 medlemmar.

Praktikor
Tango Corrientes praktikor har ägt rum på onsdagkvällar i Studieförbundet Vuxenskolans lokal på
Storgatan 15 i Ludvika. Praktikorna har varit för dansare som har gått minst en nybörjarkurs. Vi har
tillämpat organiserade byten på alla praktikor.
Vårens praktikor pågick från den 27 januari till den 18 maj och var 17 till antalet, varav 9 var
temagånger. Temainstruktionerna handlade bl a om ochoteknik och repertoir, ramen, balans, giro,
sacada och volcada. En del av temagångerna var repetition av material som ingick i Biki och
Muzaffers helg i Ludvika.

Höstens praktikor pågick från den 31 augusti till den 14 december och var 16 till antalet, varav 8
var temagånger. Teman under hösten var bl a flöde och balans, vals, milonga, ocho cortado, korset,
ochos och giro. Föreningen har haft tillgång till både Stig och Lisbeth och Per och Bibbi som
instruktörer.

Många praktikor under året har avslutats med en halvtimmes parträning, för att möta behovet att få
fördjupa sig och för att ge de par som åker på kurser på andra orter tid att jobba med moment
därifrån. I slutet på vårterminen hade vi 3 onsdagkvällar efter den 18 maj som var vikta för
parträning.

Grundkurs och nybörjare
Vi startade en grundkurs i januari med Per och Bibbi som ledare. Det började 11 par och en del var
helt nya och andra gick igen. Grundkursen omfattade en intensivstart 9 timmar fördelat på on + fe +
lö i samma vecka, för att sedan löpa på i 9 veckor en timme varje onsdag. Deltagarna erbjöds att
vara kvar de onsdagar som det var praktika efter grundkursen. Föreningen startade också en
grundkurs i september med Stig och Lisbeth som ledare. Det började 8 ½ par varav några var helt
nya och andra gick igen. Kursen omfattade 6 gånger en timme samt en 2-timmars praktika en
lördag. Deltagarne uppmuntrades och erbjöds att stanna kvar på praktikorna efter grundkurstimmen
för att träna vidare och lära känna de andra i föreningen.

Tango Corrientes har vid ett tillfälle under året erbjudit nyfikna att prova på argentinsk tango. Det
var i samband med dansveckan på Hammarbacken som kommunen anordnade i juli. Det kom 4
personer.

Helgkurs
Helgen den 19-21 februari hade vi engagerat Biki och Muzaffer från Utrecht i Holland för att
komma hit och hålla workshops. Under helgen erbjöds 6 workshops med varierande ämnen. Vi
hyrde Sörviks Folkets Hus för ändamålet och det var totalt 31 personer som anmälde sig och deltog.

Milonga
I samband med Biki och Muzaffer-helgen ordnade vi Middag och Milonga i Sörvik där ca 30
personer deltog och Stig var DJ.

Tangocafé
Vid två tillfällen under året har föreningen arrangerat tangocafé i tre timmar på Café Engel med DJ
Stig. Först den 15 maj då 26 personer kom. Sen den 23 oktober då Andreas Tordai, gitarr och Elena
Gonzales, sång, inledde dansen med ca 40 minuters konsert. Publiken bestor av knappt 30 personer
och en del kom för konsertens skull även om de flesta var där för den och för att dansa. Många
uttryckte sitt gillande av arrangemanget.

Styrelsemöten
Styrelsen har sammanträtt 3 gånger under året, den 20/4, 12/10, 23/11.
Årsmötet hölls den 9 mars 2016.

Bloggsidan
Vi har en bloggsida med adressen: tangocorrientesludvika.blogspot.se

Tango Corrientes finns också med en grupp på facebook. Ruth uppdaterar för föreningen.

Samarbeten
Framför allt har vi samordnat våra arrangemang med Tango Abuela i Falun. Vi planerar milongor
och kursdagar/helger tillsammans för att kunna erbjuda regionens dansare bra tillfällen att utvecklas
och för att ge arrangemangen ett större deltagarunderlag.

Tango Corrientes medlemmar har besökt olika tangoarrangemang under 2016, förutom i Falun bl a
Ås, Green Tango Tällberg, Aspeboda, Västerås, Alvik, Stockholm, Gävle, Göteborg, Ungern
(Budapest, Bölcske, Kesthely).

Styrelsen